Search Result of "Marble fruit of pineapple"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หัวเรื่อง:การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจของเชื้อสาเหตุเนื้อแกนในสับปะรด

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจของเชื้อสาเหตุเนื้อแกรนในสับประรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจ ของเชื้อสาเหตุเนื้อแกรนในสับประรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง ศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคของผัก, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, การวินิจฉัยโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology

Resume