Search Result of "Mao-Hua Du"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

First-principles study of native defects in anatase TiO2

ผู้แต่ง:ImgDr.Sutassana Na Phattalung, Lecturer, ImgM. F. Smith, ImgKwiseon Kim, ImgMao-Hua Du, ImgSu-Huai Wei, ImgS. B. Zhang, ImgSukit Limpijumnong,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ของแข็ง, ความบกพร่องในสารกึ่งตัวนำ

Resume