Search Result of "Mango cv. Nam Dok Mai"

About 23 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Jet Impingement Freezing for Frozen Ripe Mango (cv. Nam Dok Mai)

ผู้แต่ง:ImgDr.Waraporn Boonsupthip, Associate Professor, Imgนางสาววันวิสา ศรีวิมล,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของมะม่วงพันธุ์นํ้าดอกไม้ในระยะดิบและสุก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของแคลเซียม-โบรอนต่อคาร์โบไฮเดรตสะสมโปรตีน และการติดผลของมะม่วงพันธุ์ดอกไม้ทะวาย

ผู้เขียน:Imgสุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ:Imgพีรเดช ทองอำไพ*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการบรรจุและขนส่งมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง

ผู้เขียน:Imgชนิต วานิกานุกูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgWannee Chinsirikul, Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ultrastructure studies of fungus Colletotrichum gloeosporioides cause of Anthracnose disease of mango by microscope technique.

ผู้แต่ง:ImgMrs.Patcharee Umroong, ImgPanumas Kotepong,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgนิภา หวังสินทวีกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ฟิล์มบริโภคได้จากเนื้อมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เพื่อใช้เคลือบผิวผลมะม่วงสดเพื่อตลาดส่งออกและมะม่วงตัดแต่งที่เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่มีการดัดแปรบรรยากาศ

ผู้เขียน:Imgภัทราทิพย์ รอดสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgรังสินี โสธรวิทย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของหลังคาพลาสติกต่อการติดผลคุณภาพของผลและการเกิดโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้

ผู้เขียน:Imgศิริลักษณ์ อ่อนน้อม

ประธานกรรมการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบควบคุมทิศทางลมสำหรับผลไม้แช่แข็งคุณภาพสูง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีทางอาหาร/การวัดค่าสี /อิมัสชั่น

Resume

Img

Researcher

นาง พัชรี อำรุง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

Resume

12