Search Result of "Maneerat, S."

About 50 results
Img

Researcher

ดร. สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:บริหารการศึกษา, การสอนสังคมศึกษา

Resume

Img

งานวิจัย

Screening of probiotic lactic acid bacteria and utilization for production of fermented shrimp (Kung-Som) (2009)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ การศึกษา เด็กและเยาวชน เจเนอเรชันแอลฟา

Resume

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Probiotic lactic acid bacteria from Kung-Som: isolation, screening, inhibition of pathogenic bacteria (2010)

ผู้แต่ง:ImgSuppasil Maneerat, ImgDr.Siriporn Riebroy Kim, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Survival and shelf life of Lactobacillus lactis 1464 in shrimp feed pellet after fluidized bed drying

ผู้แต่ง:ImgManeerat Wirunpan, ImgWanticha Savedboworn, ImgDr.Penkhae Wanchaitanawong, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Forest Ecosystem Shifts in Response to Future Climate Change in the Western Forest Complex, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Yongyut Trisurat, Professor, ImgAnak pattanavibool, ImgSompoch Maneerat, ImgArchada Chitchote,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Construction of Single-Chain Variable Fragment (scFv) Specific to Cucumber Mosaic Virus by Phage Display Technology)

ผู้เขียน:ImgManeerat Koohapitagtam, ImgSuang Rungpragayphan, Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Cucumber mosaic virus (CMV) causes serious problems in economically important crops, especially members of the Solanaceae and Cucurbitaceae families. Serological detection of this virus by specific antibodies is required as a control measure as well as for quarantine investigation to ensure any components used for agricultural propagation, especially commercial seeds, are disease free. However, the selection of recombinant antibodies by phage display nowadays presents a real challenge to provide the antibodies that are urgently needed. In this research, an anti-CMV single-chain variable fragment (scFv) was constructed using a phage display system. Both heavy (VH) and kappa light chain variable (Vk) genes were amplified by RT-PCR from the hybridoma cell line CM2, secreting a monoclonal antibody (MAb) specific to both serogroup I and II of CMV. The VH and Vk amplified products, approximately 400 bp in length, were joined by a PCR overlapping extension method to generate the scFv gene. A recombinant phagemid pCANTAB5E harboring the scFv gene was constructed and transformed into Escherichia coli TG1. The bacterial transformants were rescued by helper phage M13 to produce phage-displayd scFv and the screening for CMV-specific scFv was carried out by ELISA. Three positive, recombinant clones (2C1, 6A1 and 1D4) which gave high signal-to-noise in ELISA were utilized in order to produce soluble antibodies. Western blotting and DNA sequencing were performed to characterize the scFv products. The result showed that all clones were identical and able to bind CMV of both subgroups. DNA comparisons showed that all the VH belonged to the J558.32 subgroup and JH2, while Vk belonged to Vk genes and JK2.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 2, Apr 09 - Jun 09, Page 330 - 338 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Ex-situ propagation of Pogostemon helferi (Hook. f.) Press using tissue culture and a hydroponics system)

ผู้เขียน:ImgManeerat Wangwibulkit, Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Pogostemon helferi (Hook. f.) Press, locally known as “dao-noi” is a rare Thai indigenous aquatic plant that is popular for use in aquaria and water gardens. To address its scarcity and to make the plant more readily available, two experiments were conducted to find the optimum conditions for ex-situ propagation. The first experiment aimed to determine the concentration of growth regulators for its micropropagation. Sterile explants were cultured using a combination of 3-indoleacetic acid (IAA) and 6- benzylaminopurine (BA) supplements in Murashige and Skoog media (MS). MS media containing IAA 0.1 mg/L and BA 3 mg/L induced the highest percentage of callus formation (93.33%). In addition, MS media with IAA added at 0.3 mg/L significantly (p < 0.05) increased the number of new shoots appearing and their length after 8 wk. The second experiment aimed to determine the optimum electrical conductivity of the nutrient solution and the humidity level for P. helferi growth within a hydroponics system. The results showed that an electrical conductivity of 1.6 mS/cm and 80% humidity were optimal for P. helferi growth and production to a marketable size. These methods should enable the production of P. helferi appropriate to support market demand and thus can reduce the current practice of harvesting wild plants in their natural habitat.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 050, Issue 1, Jan 16 - Feb 16, Page 20 - 25 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของเกลือและซูโครสต่อการหมักและการยอมรับของกุ้งส้มที่ผลิตจากกุ้งขาว

ผู้เขียน:Imgผกาวดี เอี่ยมกำแพง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSuppasil Maneerat, Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgธนิษฐ์นันท์ บุญศรีชนะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSuppasil Maneerat

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgอุบล สะมะบุบ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSuppasil Maneerat

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgอนุสรณ์ ทองใหญ่

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSuppasil Maneerat, Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123