Search Result of "Maluangnont, T"

About 12 results
Img

Researcher

ดร. อดิศักดิ์ บุญชื่น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Synchrotron based techniques for characterization of structural and electronic property of materials

Resume

Img

Researcher

ดร. จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Condensed Matter Physics, Computational Physics

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีเชิงคำนวณของสารกึ่งตัวนำและโครงสร้างนาโน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงทฤษฎีของการส่งผ่านลิเทียมในแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อดิศักดิ์ บุญชื่น, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)