Search Result of "Malinee Promkatkaew"

About 21 results
Img

Researcher

ดร. มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Computational Chemistry, Physical Chemistry

Resume

Img

งานวิจัย

การคำนวณทางเคมีควอนตัมเพื่อทำนายการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนังสำหรับสารประกอบเคมีอินทรีย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ของอนุพันธ์แนฟทิวสำหรับการตรวจจับโลหะ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ธิตินันท์ กาพย์เกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์สังเคราะห์, เคมีอินทรีย์เชิงแสง

Resume

Img

Researcher

ดร. โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Organic synthesis, Natural Product, Degadation of organic compound

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์ Physical Chemistry, Computational Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์, นาโนเทคโนโลยี, Computational Chemistry

Resume

12