Search Result of "Mae Moh power plant"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม

หัวเรื่อง:รูปแบบการเติบโตและอิทธิพลของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อการเติบโตของไม้สักในสวนป่ารอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2560 (2017)

ผลงาน:การดึงดูดอนุภาคควันไฟป่า จากอากาศสู่พื้นดินด้วยวงแหวนไอน้ำอิ่มตัวเสริมประจุไฟฟ้า

นักวิจัย: Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากการทำเหมือง (Leonardite) ในการดูดซับยาปราบศัตรูพืชที่ตกค้าง (2016)

หัวหน้าโครงการ:อ. ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgอ. ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ดินป่าไม้ Forest Soil , ธาตุอาหารพืชป่า, การปลูกสร้างสวนป่า, วนวัฒนวิทยา

Resume

Img