Search Result of "MPEG-4 MAP Decoding Video Sequence"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Study on Mismatched Source Transition Probability Matrix using in MAP Source-controlled Channel Decoding for MPEG-4 Video Sequence Wireless Transmission Systems

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม

Resume