Search Result of "MK (Gypsum)"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาวิชาการ การศึกษาผลการใช้ MK (ยิบซั่ม) ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อผลผลิตมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการใช้ MK (ยิบซั่ม) ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อผลผลิตมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

Img

Researcher

นาย สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา, ไม้ประดับ, ปุ๋ย

Resume

Img

Researcher

นาย ประภาส ช่างเหล็ก

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว, พืชสมุนไพรไทยและเทศ ไม้ดอกเขตหนาว

Resume