Search Result of "MIKE21"

About 11 results
Img
Img
Img

ที่มา:(ย้ายไปหัวข้อสประชุมวิชาการ) การประชุมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552

หัวเรื่อง:การจำลองแบบการไหลแบบ 2 มิติด้วยแบบจำลอง MIKE21 HDFM บริเวณพื้นที่ชายฝั่งท่าเรือเมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การจำลองแบบการไหลแบบ 2 มิติด้วยแบบจำลอง MIKE21 HDFM บริเวณพื้นที่ชายฝั่งท่าเรือเมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย

Img

งานวิจัย

การศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนดินในลุ่มน้ำป่าสัก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิติพงศ์ ทองเชื้อ, Imgนายพีระพงษ์ รัตนบุรี, Imgนายอรรถพร พวงผิว

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการส่งนำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ตอม่อท่าเทียบเรือและการลดความสูงคลื่น (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdvong Saengsupavanich, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลกระทบทางสมุทรศาสตร์จากการสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

Resume