Search Result of "MEASURING AGREEMENT"

About 2 results
Img

งานวิจัย

ลักษณะเชิงสถิติเกี่ยวกับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img