Search Result of "MBOA"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal)

หัวเรื่อง:ความเป็นพิษต่อพืชทดสอบและพฤติกรรมในดินของสาร MBOA

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเป็นพิษต่อพืชทดสอบและการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นในดินของสาร MBOA

ผู้เขียน:Imgภัทรนภา สกุณวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมและการจัดการวัชพืช, กลไกการทำลายพืชของสารป้องกันกำจัดวัชพืช, การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาและชีววิทยาภายในพืช, พืชต้านทานสารกำจัดวัชืช

Resume