Search Result of "MANIHOT ESCULENTA"

About 179 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่ใช้ใบเป็นอาหารสัตว์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระ สมหวัง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgนายสกล ฉายศรี, Imgนางสาวกฤษณา ทิวาตรี, Imgนางสาวสุนีย์ โชตินีรนาท, Imgนายชัยยะ สุขประเสริฐ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789