Search Result of "M.W. Chase"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

Evolution of new caledonian diospyros species (Ebenaceae)

ผู้แต่ง:ImgB. Turner, ImgO. Paun, ImgJ. Munzinger, ImgDr.Sutee Duangjai, Assistant Professor, ImgM.W. Chase, ImgR. Samuel,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ดีเด่น (2008)

ผลงาน:วิวัฒนาการ และรูปแบบของความหลากหลายของพืชในเขต Biodiversity Hotspots จากข้อมูลวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล: กรณีศึกษาของพรรณไม้สกุลมะเกลือ

นักวิจัย: Imgดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ImgR. Samuel ImgJ. Munzinger ImgB. Wallnoefer ImgF. Forest ImgM.W. Chase

Doner:คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

Modes of Speciation and consequences for biodiversity and conservation of New Caledonian Diospyros (Ebenaceae) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgBarabara Rupp, ImgDr. Bruno Walln?fer, ImgDr. Hanna Weiss-Schneeweiss, ImgDr. Jerome Munzinger, ImgDr. Mark W. Chase, ImgDr. Peter Linder, ImgDr. Rosabelle Samuel

แหล่งทุน:Fonds zur F?rderung der Wissenschaftlichen Forschung (Austrian Science Fund)

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)