Search Result of "M. Mochizuki"

About 15 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Interspecific differences in the hierarchical cluster structure of leaves within tree crowns in Indochina

ผู้แต่ง:ImgMochizuki, T, ImgDr.Dokrak Marod, Professor, ImgTrieu, DT, ImgMizunaga, H,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับชมเชย (2023)

ผลงาน:ลักษณะทางชีววิทยาและชีวโมเลกุลของ Turnip mosaic virus ที่ก่อโรคในเบญจมาศ

นักวิจัย: Imgนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์ Imgผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ImgAsst. Prof. Dr. Tomofumi Mochizuki

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : DETERMINATION OF ZEARALENONE AND ITS METABOLITES IN BEER AND MALT USING LIQUID CHROMATOGRAPHY AND TANDEM MASS SPECTROMETRY)

ผู้เขียน:ImgMIZUTANI, K., ImgKITAGAWA, Y., ImgMOCHIZUKI, N.

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 016, Issue Congress1, Dec 99 - Dec 99, Page 48 - 48 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์เล็ก

Resume

Img

Researcher

นาย ศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชวิทยา, โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไวรอยด์, เทคโนโลยีพลาสมาไร้ความร้อน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศป่าเขตร้อน : พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgนายต่อลาภ คำโย, Imgนายสำเริง ปานอุทัย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การวิจัยภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่น, ส่งเสริมการเกษตร, การมีส่วนร่วม

Resume

Img

Researcher

นาย ภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์, การผลิตโคเนื้อ, จุลินทรีย์วิทยาในกระเพาะรูเมน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จุลินทรีย์ และนิเวศน์วิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน , โปรไบโอติก และพรีไบโอติกในอาหารสัตว์ , การผลิตโคเนื้อและโคนม, การผลิตก๊าซชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

Resume