Search Result of "Lycopersicon esculentum"

About 56 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของสมบัติดินและสภาพอากาศต่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ CH 154 (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (2014)

ผลงาน:การสะสมตะกั่วในมะเขือเทศเชอรี่ (Lycopersicon esculentum Mill.) สายพันธุ์ CH 154 ที่ปลูกในดินปนเปื้อนตะกั่วจากบ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี

นักวิจัย: Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์ Imgน.สวิไลลักษณ์ อินทโชติ

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงออวุลที่ได้จากการผสมข้ามชนิดของ Lycopersicon esculentum x L. hirsutum และ L. esculentum x L. chilense

ผู้เขียน:Imgสุขุมาล หวานแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Screening of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Varieties for Resistance to Branched Broomrape (Orobanche ramosa L.))

ผู้เขียน:ImgEtagegnehu G. Mariam, Imgรังสิต สุวรรณเขตนิคม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Thirty tomato varieties were evaluated for branched broomrape resistance in pot experiments under natural conditions in Central Rift Valley of Ethiopia. The susceptible variety of tomato Roma VFN was used as a control. Percent yield loss of tomato due to branched broomrape was used as a main parameter and number and dry weight of branched broomrape shoot per tomato plant, were used as support parameters. Results revealed that the highest levels of resistance were found in varieties, LE 244, LE 180 A, South Africa, CLN 2123 A, Florida MHI UCG, Riogrande, Melekashola and Seedathip, with yield losses of 32% to 43% and numbers of parasite per plant were 7.0 to 13.0. Caribe and Floradade varieties were found to be highly susceptible to branched broomrape with yield losses 74% and 75% respectively. Thirty one and thirty three branched broomrape shoots developed on their roots. The percent yield loss (37%) of South Africa variety seemed minimal compared to the varieties parasitized by lower and equal number of branched broomrape. This indicated that South Africa variety was less affected by the parasite.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 038, Issue 4, Oct 04 - Dec 04, Page 434 - 439 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Role of Epidermis in Wound Ethylene Production by Fruit Pericarp Tissue of Rin Mutant Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) )

ผู้เขียน:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Wound-induced ethylene production by fruit pericarp tissue of rin mutant tomato was studied in relation to role of the epidermis. Disks with intact epidermis produced more wound ethylene than disks without epidermis. Disks with intact epidermis were stimulated to produce more ethylene than disks without epidermis in response to 1 - aminocycopropane - 1 - carboxylic acid (ACC) application. This suggests that the compact cells close to the epidermis may at least be the location of enzyme(s) or other cofactor(s) required for the conversion of ACC to ethylene

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 019, Issue 1, Jan 85 - Apr 85, Page 59 - 64 |  PDF |  Page 

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Comparison of leaf and fruit metabolism in two tomato (Solanum lycopersicum L.) genotypes varying in total soluble solids

ผู้แต่ง:ImgMs.Kietsuda Luengwilai, Assistant Professor, ImgFiehn, O.E., ImgBeckles, D.M.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Nitrogen Fertilizers on Branched Broomrape (Orobanche ramosa L.) in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.))

ผู้เขียน:ImgEtagegnehu G. Mariam, Imgรังสิต สุวรรณเขตนิคม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A pot experiment was conducted under natural conditions at Melkasa Agricultural Research Center, Central Ethiopia to study the effects of various levels of nitrogen, applied as ammonium nitrate (NH4NO3), ammonium sulfate (NH4)2SO4, urea (NH2CONH2), chicken, cow, and goat manure on branched broomrape (Orobanche ramosa L.). Parasitism occurred most in untreated and treated pots with low N fertilizer and manure. Urea at 276 and 207 kg N/ha, ammonium nitrate, and ammonium sulfate at 207 kg N/ha and the goat manure at 20 and 30 t/ha were found to be most effective in reducing parasitism and enhancing growth of tomato plants. Even though drastic reduction of branched broomrape infestation was obtained, ammonium nitrate and ammonium sulfate at 276 kg N/ha seemed to be injurious to tomato plants. As nitrogen rates increased, the numbers and dry weights of shoot of branched broomrape decreased and the yields of tomato increased linearly except the yields obtained from the highest rate of ammonium nitrate and ammonium sulfate. This result indicated that branched broomrape infestation of tomato decreased with increases of soil nitrogen.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 038, Issue 3, Jul 04 - Sep 04, Page 311 - 319 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 1 เรื่อง ดินและปุ๋ยในภาวะวิกฤตอาหารและพลังงาน

หัวเรื่อง:การศึกษาวัสดุเพาะกล้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตกล้าพืช

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายยีนเรพลิเคสที่ไม่สมบูรณ์ของ cucumber mosaic virus เข้าสู่มะเขือเทศ

ผู้เขียน:Imgอัญจนา บุญชด

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123