Search Result of "Lu, JH"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thermal decomposition and kinetic modeling of torrefied Cryptomeria japonica in a CO2 environment

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanit Manatura, Associate Professor, ImgLu, JH, ImgWu, KT,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การแปลงสภาพชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้ง, การอนุรักษํพลังงานในอาคารและโรงงาน, การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Resume