Search Result of "Loykulnant, S"

About 35 results
Img

งานวิจัย

การผลิตยางคอมพอสิตเพื่อให้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยการเติมวัสดุธรรมชาติเป็นสารตัวเติม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การผลิตกราฟต์โคพอลิเมอร์ระหว่างยางธรรมชาติกับสไตรีนโดยการฉายลำอิเล็กตรอน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Preparation of graft copolymer of natural rubber and polystyrene by electron beam irradiation

ผู้แต่ง:ImgKhamplod, T., ImgLoykulnant, S., ImgKongkaew, C., ImgDr.Paweena Prapainainar, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Preparation of graft copolymer of natural rubber and polystyrene by electron beam irradiation

ผู้แต่ง:ImgKhamplod, T., ImgLoykulnant, S., ImgKongkaew, C., ImgDr.Paweena Prapainainar, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
12