Search Result of "Low temperatures"

About 23 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Development of Holy Basil Storage Using Low Temperatures and Modified Atmosphere Packaging

ผู้แต่ง:ImgTosapol Niamthong, ImgDr.Sukasem Sittipod, Assistant Professor, ImgDr.Vanee Chonhenchob, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Development of Holy Basil Storage Using Low Temperatures and Modified Atmosphere Packaging)

ผู้เขียน:Imgทศพล เนียมทอง, Imgดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Holy basil (Ocimum sanctum L.) is an herbal produce which rapidly deteriorates after harvesting, thus giving a short shelf life. Different levels of low temperature storage in combination with modified atmosphere packaging were used in this study to extend its shelf life. Holy basil branches of 80 g were packed in 4 different types of bag: a commercial polypropylene film with perforated holes and 3 other various oxygen permeability films, which are very high (PE-3), high (PE-2) and medium (PE-1). All packed sample were stored at 5, 10 and 25?C, then randomly sampled on day 3, 7, 11 for quality checking. The results showed the holy basil stored at 5?C faced with a rapid and severe chilling injury symptom; exhibited by browning spots and water soaking area. At the 25?C storage, basil yellowing and weight loss were very rapid due to high dehydration rate. The optimal temperature for storing holy basil was 10?C. Polypropylene films with holes contribute to faster weight loss and shorter shelf life than the other three packages. Oxygen remained in head space of PE-3, PE-2 and PE-1 bags were found at 18%, 17%, and 11%, respectively while carbon dioxide also were found at 0.7%, 0.8% and 1.8%, respectively. Modified atmosphere packaging at 10?C was found to be able to keep holy basil at a satisfactory quality for 9 days.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 5, Jan 07 - Dec 07, Page 286 - 293 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

ผลของสภาพควบคุมบรรยากาศต่อคุณภาพทางสรีรวิทยา และจุลชีววิทยาของมะละกอสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Physicochemical properties of konjac glucomannan extracted from konjac flour by a simple centrifugation process

ผู้แต่ง:ImgMs.Orawan Tatirat, ImgDr.Sanguansri Charoenrein, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Practical design of a diffusion-type time-temperature indicator with intrinsic low temperature dependency

ผู้แต่ง:ImgDr.PANUWAT SUPPAKUL, Associate Professor, ImgKim, D.Y., ImgYang, J.H., ImgLee, S.B., ImgLee, S.J.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Identification of oxygen defects in CdTe revisited: First-principles study

ผู้แต่ง:ImgDr.Jiraroj T-Thienprasert, Associate Professor, ImgWatcharatharapong, T., ImgFongkaew, I., ImgDu, M.H., ImgSingh, D.J., ImgLimpijumnong, S.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการใช้ฟิล์มพลาสติกกรุภาชนะบรรจุและอุณหภูมิต่ำที่มีต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน

ผู้เขียน:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ImgOrasa Klaewkasetkorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of plastic film lining in corrugated boxes and low temperatures on storage life and quality of ‘Rongrein’ rambutans were studied. The results showed that rambutans packed in corrugated boxes with PE (polyethylene) and PVC (polyvinyl chloride) lining stored at 8? and 10?C had longer storage life than those without plastic film lining, while there was no singnificant effecton storage life at 12?C. Rambutans stored at 8?C (90% RH developed the symptom of chilling injury at, while the symptom was seen in day 8 for those stored at 10?C (90% RH). Spinterns and irnd of rambutans with symptom of chilling injury turned browning and finally became black. Total soluble solids (TSS), total sugars (TS) and titratable acidity (TA) were slightly decreased during storage, while ascorbic acid decreased more rapidly at 8? and 10?C than at 12?C. Rambutans in corrugated boxes with and without PE and PVC lining and stored at 12?C (90% RH) had the longest storage life of 13.4-13.9 days without significant difference but rambutans in corrugated boxes with PVC lining tended to have a better quality due to less browning and decay of their rind and spinterns.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 2, Apr 94 - Jun 94, Page 149 - 160 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นางสาว อรวรร ตติรัตน์

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Computational Fluid Dynamics, Turbulence models, Nanofluids

Resume

Img

Researcher

นาย นพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydrothermal treatment/carbonization of waste and biomass materials, Hydrothermal liquefaction of agricultural residues and microalgae, Pyrolysis of E-Waste, Activated carbon production from waste and biomass, Thermochemical conversion technologies

Resume

Img

Researcher

ดร. จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Condensed Matter Physics, Computational Physics

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physics, Quantum Optic, Optoelectronic

Resume

12