Search Result of "Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP)"

About 26 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการ loop-mediated isothermal amplification (LAMP) เพื่อตรวจสอบหาเชื้อ Listeria monocytogenes ในผลิตผลจากสัตว์ที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนงานวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2557

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวในแมวทางคลินิกด้วยวิธี loop-mediated isothermal amplification (LAMP) (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปรัชญ์ สุกุมลนันทน์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Detection of E. coli O157:H7 by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) technique.

ผู้แต่ง:ImgPhisurang Konjanda, ImgMr.Chaivat Kittigul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นาย ธนากรณ์ เขียวสด

ที่ทำงาน:กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

Resume

Img

Researcher

นาย ไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์/เครื่องกล

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยา ชิณวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์, Low Field NMR

Resume

Img
Img
Img
12