Search Result of "Litter decomposition"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลผลิตมวลชีวภาพ ปริมาณการร่วงหล่นและการสลายตัวของซากพืชในป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgนรารัตน์ พัฒนสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการร่วม:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปริมาณการร่วงหล่นและการสลายตัวของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่น ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgภุชนาฏ แสงอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิสุทธิ์ สุวรรณาภินันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพิบูลย์ กังแฮ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

พลวัตของอินทรียวัตถุในดินและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตดินภายใต้สวนยางพารา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr.Alain Brauman, ImgDr.Frederic Gay, Imgนางสาวภูษณิศา หีบเงิน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

ที่มา:สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม.

หัวเรื่อง:การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล

Img

ที่มา:รายงานการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล

Img

การประชุมวิชาการ

Effects of Land Use Types on Carbon and Nitrogen Content in Litter in Huai Lam Kradon Subwatershed, Lower Northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgChattanong Podong, ImgDr.Roongreang Poolsiri, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัตราการย่อยสลายและความหลากหลายของราบนซากใบตะแบกใหญ่ในป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgชลิดา ชะม้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสายัณห์ สัมฤทธิ์ผล

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การติดตามการย่อยสลายของซากพืชที่เกิดจากสัตว์ในดินต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

12