Search Result of "Liquid detergent"

About 6 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟุดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครื่องโดยการเติมกากชีวภาพและน้ำยาซักผ้า

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางชีวภาพของดินปนเปื้อนน้ำมันเครื่องโดยการเติมกากชีวภาพและสารลดแรงตึงผิว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติศักดิ์ จีนาคม

แหล่งทุน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (textiles and clothing), เส้นใยสิ่งทอ (textile fibers), การตกแต่งและการย้อมสีสิ่งทอ (textile finishing and dyeing), พอลิเมอร์ชีวภาพ (biopolymers), ไคติน-ไคโตซาน (chitin and chitosan)

Resume