Search Result of "Lipid Metabolism"

About 29 results
Img

การประชุมวิชาการ

Systems Biology of Yeast Lipid Metabolism

ผู้แต่ง:ImgDr.Pramote Chumnanpuen, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Integrated analysis, transcriptome-lipidome, reveals the effects of INO-level (INO2 and INO4) on lipid metabolism in yeast

ผู้แต่ง:ImgDr.Pramote Chumnanpuen, Assistant Professor, ImgNookaew, I, ImgNielsen, J,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:Twelfth International Conference on Bioinformatics (InCoB2013): Systems Biology

หัวเรื่อง:Integrated analysis, transcriptome-lipidome, reveals the effects of INO-level (INO2 and INO4) on lipid metabolism in yeast

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Refeeding on Lipid Metabolism in Kamphaengsaen Beef Heifers)

ผู้เขียน:Imgพงศ์ชัย กลิ่นหอม, Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Five Kamphaengsaen (Charolais Crossbred) beef heifers were used to study lipid utilization during a 30-day controlled-feed realimentation period. Dry matter intake was adjusted according to individual metabolic body weight to provide the same energy intake as in the full feeding period. At the end of refeeding period the heifers showed better feed conversion ratio. Back fat thickness increased and returned to the same level as before restriction (0.284 vs. 0.262 cm.). The loin eye area exhibited slight accretion (less than 1% of the loin eye area at the onset of realimentation). Adipose tissue lipolytic rate remained elevated and the heifers also exhibited high rate of lipoprotein export as in the previous restriction period. Plasma albumin concentration was higher than the base-line concentration. NEFA concentration declined and tended to be less than the base line concentration level (86vs.127? mol/l). Because the high lipolytic rate occurred at this period, less circulating NEFA concentration was suggested for the high NEFA uptake by the peripheral tissue. BHBA and glucose concentrations were rebounded toward the base-line concentrations. PUN concentration markedly declined with the level lower P<0.05 than the base-line concentration (9.2 vs.10.8 mg/dl).This might result from the decreasing rate of catabolism of labile protein reserved. In conclusion, it was found that during repletion, the heifers utilized fat as the essential source of fuel and decreased proteolysis in the body.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 2, Apr 06 - Jun 06, Page 420 - 429 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ประวัติไขมันในเซลล์ยูแคริโอตและเทคนิคโนโลยีการสกัดไขมันด้วยไมโครเวฟ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgJens Nielsen, ImgSakda Khoomrung

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell and Molecular Biology, Systems Biology, Lipid Metabolism in Eukaryotic cells, Histochemistry, Bioinformatics

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระดับโปรตีนและ Methionine ในอาหารต่อกระบวนการ Metabolism ของไขมันในไก่ไข่

ผู้เขียน:Imgรัตนา นึกเร็ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของไขมันในเมล็ดข้าวโพด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกรดอะมิโนเมไทโอนีนสังเคราะห์ในรูปไฮดรอกซีอะนาล็อคต่อสมรรถภาพการผลิต การใช้ประโยชน์ได้ของสารอาหารเมแทบอลิซึมของลิพิดและการเกิดโรค ascites ในไก่กระทงเพศผู้ ช่วงอายุ 1-42 วัน

ผู้เขียน:Imgตกวรรณ สุขศรีแดง

ประธานกรรมการ:Imgนางดวงสมร สินเจิมสิริ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของโฟเลทและวิตามินบี 12 ต่อเมตาบอลิซึมของไขมันในไก่ไข่

ผู้เขียน:Imgสมปอง คะชะนา

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซี่อะนาลอคต่อสมรรถภาพการผลิต เมทาบอลิซึมของไขมันและการสะสมแร่ธาตุในไก่กระทงเพศผู้

ผู้เขียน:Imgรัชฎาภรณ์ ไชยพิศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา โรคโคนม-โคเนื้อ

Resume

Img

Researcher

ดร. นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Protein Expression and Molcular Biology, Gene Regulation

Resume

Img

Researcher

ดร. อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โปรตีนและเอนไซม์

Resume

12