Search Result of "Linoleic acid"

About 45 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมกระถินต่อสมรรถภาพการผลิตโคขุน องค์ประกอบเมแทบอลิซึมของเลือด และปริมาณ Conjugated Linoleic Acid

ผู้เขียน:Imgธีราภรณ์ ปัญญาบุญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, ImgSasithorn Nakthong

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมอาหารกระถินต่อคุณภาพน้ำนมและปริมาณ Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในน้ำนมโคให้นมระยะแรก

ผู้เขียน:Imgวันวิสา ชุ่มเงิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSasithorn Nakthong, Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, ImgPanida Unagul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการใช้หญ้ากินนีสีม่วงร่วมกับเมล็ดข้าวโพดต่อประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณกรดไขมัน Conjugated Linoleic Acid ในแพะเนื้อ

ผู้เขียน:Imgอัศวิน สายเชื้อ

ประธานกรรมการ:Imgวิริยา ลุ้งใหญ่

กรรมการร่วม:Imgพงศ์ธร คงมั่น, Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของหญ้าสดและข้าวโพดสับต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากและความเข้มข้นของกรดไขมัน Conjugated Linoleic Acid ในโคอินทรีย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณของ Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในไขมันแทรกเนื้อโคภายใต้การเลี้ยงโดยอาหารผสมเสร็จ

ผู้เขียน:Imgดนุพล สิทธิชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, ImgPanida Unagul, ImgSasithorn Nakthong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:The 36th Congress on Science and Technology of Thailand

หัวเรื่อง:ผลของกรดลิโนเลอิกและซีนต่อสมบัติของพลาสติกผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช-พอลิแลคติกแอซิด

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:อิทธิพลของอาหารแบบต่างๆต่อคุณภาพซาก ปริมาณกรดไขมัน CLA (conjugated linoleic acid) และคอเลสเตอรอลในกล้ามเนื้อสันนอกและกล้ามเนื้อสะบักไหล่ของโคที่เลี้ยงแบบอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Milk Production with a Particular Reference to Milk Essential Fatty Acids of Lactating Cows under Grazing and Indoor Feeding Conditions)

ผู้เขียน:ImgRatchanee Bourapa, ImgSayan Tudri, Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, ImgSomchai Anusoenponpue, ImgSoar Siwichai, Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

An experiment was conducted to study the milk quality of dairy cattle under conditions of group grazing and loose housing on high quality forage intake. Eight crossbred cows (93% Holstein and 7% Bos indicus) all in their second to fourth lactation and at 100–120 d in the mid-late period of lactation were divided equally into two groups of four cows each under a pair comparison design. The first group was allowed free grazing on pasture consisting mainly of Guinea grass using a rotational grazing procedure. The second group was kept in a shaded cow shed and fed cut-and-carried pasture from an equal-sized area of the same pasture grazed by the first group. Both groups were supplemented with Leucaena leucocephala at 3%, based on the intake requirement for body weight maintenance and milk production for the 45 d experiment. The daily milk yield was recorded throughout the experiment and weekly milk sampling was evaluated for composition. A composite sample of morning and evening milk was analyzed for the percentages of milk fat, protein and lactose, solid not fat (SNF) and essential milk fatty acids—linoleic acid (C18:2n-6; Omega 6), linolenic acid (C18:3n-3; Omega 3) and conjugated linoleic acid (CLA) contents (grams per 100 g of fat) were also analyzed. The results showed that the milk yields, the percentages of milk fat, protein and SNF, and the contents of linolenic acid (C18:3 n-3) and CLA were not significantly different between treatments. However, the lactose percentage and the content of linoleic acid (C18:2 n-6) were significantly different (P < 0.01 and P < 0.05, respectively). The outdoor grazing system significantly increased the higher milk content of linoleic acid.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 3, May 14 - Jun 14, Page 403 - 411 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:กรดลิโนเลอิกชนิดคอนจูเกตในน้ำนมแพะ

Img

ที่มา:The 36th Congress on Science and Technology of Thailand

หัวเรื่อง:สมบัติเชิงความร้อน สมบัติการทนต่อแรงดึง และสมบัติกันการซึมผ่านของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ที่ประกอบด้วยสารเติมแต่งประเภทแอมฟิไฟล์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Comparison between the nutritional qualities of oil extracted from gac aril by solvent method with ohmic heating and conventional methods

ผู้แต่ง:ImgAamir, M., ImgDr.Weerachet Jittanit, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

123