Search Result of "Liner Routes"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การออกแบบเส้นทางเดินเรือแบบประจำเส้นทางที่เหมาะสมในทวีปเอเชีย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การออกแบบเส้นทางเดินเรือแบบประจำเส้นทางที่เหมาะสมในทวีปเอเชีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Transport Logistics , Transport Environment, Transport Economics, Maritime Transport

Resume