Search Result of "Lin C.-C"

About 154 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Lin) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุทธิลักษณ์ พุ่งมณีสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความแตกต่างของตัวอย่างปูม้าที่สุ่มจากลอบปูที่มีสีอวนและขนาดตาอวนต่างกันเพื่อประโยชน์ในการประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำและการจัดการประมง

ผู้เขียน:Imgบงกช ชัยวิชยานันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการใช้ที่ดินบางรูปแบบต่อคุณภาพน้ำทาง แบคทีเรียของลุ่มน้ำลิ่นถิ่นสถานีวิจัยลุ่มน้ำ แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgระวีวรรณ งามศิริ

ประธานกรรมการ:Imgนายวิวัฒน์ แดงสุภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจรัญ เจตนะจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgทรงธรรม สุขสว่าง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Climate diagnostics, Crop models, Agricultural systems and development, Peanut production and post-harvest management, การผลิตถั่วลิสงและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว(เน้นลดการปนเปื้อนสารพิษอะฟราทอกซิน)

Resume

Img

Researcher

ดร. สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานพืช, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Resume

Img

Researcher

นาง วิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบบัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, บัญชีบริหาร, ต้นทุน,

Resume

Img

Researcher

ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Applicd Operation Research, Distributed Stochcstic Model, Information System

Resume

Img

Researcher

ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Wildlife Ecology, Mammalogy, Wildlife Management

Resume

Img

Researcher

ดร. วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีคอมพิวเตอร์, Computational Chemistry, Analytical Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชี

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะเฉพาะไฮดรอลิกและความทนร้อน ของไม้ยืนต้นในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล, ImgMr. Peili Fu, ImgMr. Shubin Zhang, ImgMr. Yajun Chen, ImgMr.Shankar Panthi, ImgMr.Song Lv, ImgMr.Zhenghong Tan, ImgMs. Hua Lin, ImgMs.Jingxian Shen, ImgMs.Xiaojun Fan, ImgMs.Yajie Hao, ImgMs.Ying Niu, Imgนางสาว พิมพ์นรา ถิ่นพระบาท, Imgนางสาว พิศมัย แม่นปืน, Imgนางสาว วรรณวลี คงจรัส, Imgนางสาว ศศิวิมล แก้วกมล, Imgนางสาว อริสา แก้วมโน, Imgนาย นวัชพริษฐ์ กิจอุดม, Imgนาย เลิศศักดิ์ ศรีพรหม

แหล่งทุน:Chinese Academy of Science, China (โครงการ NSFT-TRF ในความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน ภายใต้โครงการของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศตามแนวละติจูด: กรณีศึกษาของแปลงพลวัตบนเส้นลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก)

Img

งานวิจัย

โครงการจัดตั้งแปลงศึกษานิเวศป่าไม้ถาวรขนาดใหญ่ บริเวณคอคอดกระ จังหวัดระนอง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, Imgนายเดชา ดวงนามล, Imgดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgDr. Qiaoming LI, ImgDr. Xuelian HE, ImgDr. Yuwu LI, ImgDr. Zhenhua SUN, ImgDr.Wenfu ZHANG, ImgDr.Yun DENG, ImgMr. Bao ZHANG, ImgMr. Jiu MA, ImgMr. Lang MA, ImgMr. Wenfei LI, ImgMr. Yaxiong LI, ImgMr. Yunhong TAN, ImgMr. Zhangyan ZHOU, ImgMr. Zhiliang YAO, ImgMr. Zhongfu ZHANG, ImgMs. Xiaona SHAO, ImgProf.Luxiang LIN, Imgนางสาว จิตติมา คงคาสวัสดิ์, Imgนางสาว พรประภา อนุกูล, Imgนางสาว ศุภรัตน์ ทองกก, Imgนาย เลิศศักดิ์ ศรีพรหม

แหล่งทุน:Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG),Chinese Academy of Sciences (CAS) China

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678