Search Result of "Lim, S."

About 220 results
Img

Researcher

นาย อุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์การคลัง

Resume

Img

Researcher

นาง ผุสดี แซ่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:ไหม, สีย้อมธรรมชาติ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การรับรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับผู้ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า: กรณีของประเทศไทย (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับแนวคิดของการทำให้การสูบเป็นสิ่งไม่ปกติ (Denormalization) และการทำกลับคืนให้การสูบเป็นสิ่งปกติ (Renormalization): กรณีประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตรต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะตลาดบุหรีไฟฟ้า: กรณีประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การแสดงออกของยีน antisense LIM ในยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ได้รับการถ่ายยีน

Img

งานวิจัย

บุหรี่ไฟฟ้า: บทสำรวจพรมแดนความรู้และโอกาส (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

บุหรี่ไฟฟ้ากับสมมติฐานเกทส์เวย์: กรณีศึกษาประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบ : กรณีประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของการระบาดใหญ่โควิด 19 ที่มีต่อระดับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ: กรณีของไทย (2024)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์)

Img

งานวิจัย

การสูญเสียรายได้ของแรงงานจากการสูบยาสูบ กรณีประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดการลดอันตรายจากยาสูบของคนไทย (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายยีน antisense LIM เข้าสู่ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส

ผู้เขียน:Imgสุบิน หินจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการร่วม:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345678910...