Search Result of "Leverage"

About 6 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

On a leveraging effect of weak azimuthal inhomogeneities explaining the nonuniqueness of critical Maier-Saupe order parameters

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทางการเงิน, การวิจัยทางการเงิน, การเงินระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

ดร. สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์

Resume

Img

Researcher

ดร. ธารินี พงศ์สุพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร, บัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Resume