Search Result of "Lesson Plan"

About 10 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Development of Lesson Plan Based on CIPPA Model in Principles Course.

ผู้แต่ง:ImgMs.Karakada Nugkim, Associate Professor, Imgชาครีย์ เกิดสมบูรณ์,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Science Student Teachers’ Designing Ability to Create Creativity STEM Lessons

ผู้แต่ง:ImgMs.Siriporn Kruatong, Assistant Professor, ImgDr.Tussatrin Wannagatesiri, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู

ผู้เขียน:Imgอุบลวรรณ ส่งเสริม

ประธานกรรมการ:Imgดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาผลการปรับปรุงแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน (อ.022ก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหอวังในรูปของการบริหารการศึกษา

ผู้เขียน:Imgเกษม อยู่สำราญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชารอง:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยศึกษา

ผู้เขียน:Imgเสนีย์ โกสิยวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว ศิริพร เครือทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ศึกษา, สะเต็มศึกษา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การเรียนฟิสิกส์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนผ่านบริบท, การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรุ้ กิจกรรมปฏิบัติการและการประเมินเพื่อพัฒนาในคณิตศาสตร์

Resume