Search Result of "Lertwatcharasarakul, P"

About 144 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบพลาสมิดสำหรับการผลิตไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกจากเซลล์เพาะเลี้ยงโดยใช้เทคนิค reverse genetics (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgทวีศักดิ์ ส่งเสริม, Imgมลิวัลย์ ชุนถนอม, Imgวรวิทย์ วัชชวัลคุ

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจเชื้อไวรัสในลูกกรอกของสุกร โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โรคมาเลเรียในนกนักล่า (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่4

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678