Search Result of "Lemon grass"

About 37 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารสกัดจากตะไคร้หอมและสารสกัดจากสะเดาต่อเอนไซม์ทำลายพิษในเห็บสุนัข (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img

การประชุมวิชาการ

A Comparison between the Two Techniques for preparing Lemon Grass Leaf for Scanning Electron Microscopy

ผู้แต่ง:ImgMs.Piyanan Thanomchat, ImgMs.Yupadee Paopun,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Process Development of Smoked Hybrid Clarias Catfish Fillets Using Fresh Lemon Grass Extract)

ผู้เขียน:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุพันธ์ แสนกล้า, Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Crude lemon grass extract was prepared by blending fresh lemon grass in water (1:1 w/v), filtering and adding 5% NaCl (w/v). Soaking fresh catfish fillets in crude lemon grass extract for 45 minutes prior to drying at 50?C in a hot-air oven for 1 h before smoking for 1 h at 60?C and drying for 45 min at 60?C resulted in products with the highest consumer acceptability. The water activity (aw) of the products was 0.932, color parameters L*, a* and b* were 44.41, 6.36 and 9.40, respectively while moisture, protein, fat, ash and carbohydrate contents were 62.1, 24.0, 10.3, 1.2 and 2.4%, respectively. Total count for bacteria was 3.25x102 and for yeast and mold was <3 CFU/g. The acceptability of the products based on appearance, color, odor and flavor ranged from moderate to high. The shelf life of smoked, catfish fillets treated with lemon grass extract could be extended from two to nine days when packed in PA/LDPE bags under atmospheric conditions and stored at ambient temperature and extended from 9 to 36 days if stored at a chilled temperature (4?2?C). The shelf life of treated samples packed under a vacuum could be extended from 5 to 17 days at ambient temperature and from 15 to more than 60 days at 4-6?C.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 4, Oct 08 - Dec 08, Page 660 - 667 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปลาดุกแล่รมควันโดยใช้สารสกัดตะไคร้สด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากตะไคร้ (Cymbopogon citratus Stapf.)

ผู้เขียน:Imgจันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, ImgRith Watthanachaiyingcharoen, Imgกันทิมาณี ประเดิมวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดตะไคร้ (Cymbopogon citratus Stapf.) ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของมดลูกอักเสบและเยื่อบุผนังมดลูกอักเสบในโคนมในห้องปฏิบัติการ

ผู้เขียน:Imgฐิติกร ดวงอุปมา

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgRith Watthanachaiyingcharoen, Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง, การวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางสัตวแพทย์ของม้า สัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร สุนัข แมวและไก่, การทดสอบฤทธิ์ฆ่าเห็บโค สุนัข

Resume

Img

Researcher

ดร. นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย ณรงค์ อาบกิ่ง

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา (แบคทีเรีย,รา)

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Acaricidal Activity of Volatile oil from Lemon and Citronella Grasses on Tropical Cattle Ticks)

ผู้เขียน:Imgดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Volatile oil was obtained from lemon grass (Cymbopogon citratus stapf.) and citronella grass (Cymbopogon nardus Rendle.) leaves by steam distillation. The yields were 0.39% and 0.68% from the fresh leaves of lemon and citronella grasses respectively. Oil yield from dried leaves of lemon and citronella grasses were 0.52% and 1.20%, respectively. The stems and roots gave very less amount of oil. The oil was diluted with 95% ethanol and tested for acaricidal activity on larvae and engorge female cattle ticks (Boophilus microplus) by dipping method. The oil from fresh lemon grass showed high larvicidal activity (1-2 h after dipping) at the concentration of 1:8, 1:12 and 1:16 (oil/ethanol; V/V), while the oil from fresh citronella grass exhibited high activity at concentration of 1:8 and 1:12 (V/V). On the engorge female ticks, the lemon grass oil concentration of 1:2, 1:3 and 1:4 (oil/ethanol; V/V) exhibited high acaricidal activity on 5 days after dipping, but the citronella oil showed high activity at concentration of 1:2 and 1:3. The oil from dried leaves of both grasses showed weaker acaricidal activity on both larvae and adult ticks. In vivo acaricidal bioassay, the ethanol dilution 1:3 (V/V) of both oils were tested by spraying to the tick on cattle. The pre-engorge stage ticks collapsed and died on cattle’s skin while the collected engorge female ticks could not laid and died at 5 days after spraying. This indicates that volatile oil from lemon and citronella grasses can be practically used for controlling cattle ticks.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 5, Jan 92 - Dec 92, Page 46 - 51 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้สภาพดัดแปลงบรรยากาศและน้ำร้อนเพื่อยับยั้งการเกิดอาการ telescoping การเกิดสีน้ำตาล รักษาคุณภาพ และยืดอายุการเก็บรักษาตะไคร้แปรรูปพร้อมบริโภค

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้สารสกัดจากต้นตะไคร้ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของมดลูกอักเสบ (meteritis)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความชุกของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดตะไคร้ (Cymbopogon citratus Stapf.) ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของมดลูกอักเสบและเยื่อบุผนังมดลูกอักเสบในโคนมในห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยเคมีที่มีต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้ 2 พันธุ์

12