Search Result of "Learning problems"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Survey in a Thai Classroom on Learning Activities and Learning Problems

ผู้แต่ง:ImgMs.Saranya Saetang, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การสำรวจรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมของวิชาบรรยายตามความคิดเห็นของนิสิต (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว ศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดองค์ความรู้, ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Resume