Search Result of "Learning Organization"

About 65 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

องค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครธน (2014)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวภัคสิริ แอนนิหน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวภัคสิริ แอนนิหน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเป็นองค์การเพิ่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ (เฟส 2) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์, ImgAssociate Professor Laubie Li

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Factor Affecting Knowledge Management Processes in a Learning Organization: Case study of the Automobile Industry

ผู้แต่ง:ImgDr.Yuraporn Sudharatna, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
1234