Search Result of "Learning Disability"

About 6 results
Img

การประชุมวิชาการ

Thai Secondary Teacher Attitudes Towards the Inclusion of Students with Learning Disabilities

ผู้แต่ง:ImgMs.Pattaraporn Jamsai, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดลองรูปแบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว ภัทรพร แจ่มใส, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาโรงเรียน, จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, สัทศาสตร์-สัทวิทยา , การทำพจนานุกรม , ภาษาตระกูลไท, ความบกพร่องทางภาษา

Resume