Search Result of "Lean Concept"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การจัดซื้อจัดหาในโซ่อุปทาน , การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ: ธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุน eCommerce ธุรกิจขนาดย่อม-ครอบครัว

Resume