Search Result of "Leam pak bia"

About 12 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:สภาพอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นบริเวณศุนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชนิด ปริมาณและการกระจายตัวของสัตว์หน้าดิน และแพลงค์ตอนในป่าชายเลนธรรมชาติ บริเวณโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้เขียน:Imgจันทิมา ไตรบัญญัติกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายเสนีย์ ส่งศรี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgไมตรี ดวงสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตปลานิลในบ่อบำบัดน้ำเสียโครงการแหลมผักเบี้ยฯ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองอัตราความหนาแน่นการปล่อยปลานิล (Oreochromis niloticus) ในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgนฤชิต ดำปิน

ประธานกรรมการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจุลินทรีย์เฮทเทอโรโทรฟิค แอโรป ในหลุมฝังขยะสดที่ใช้พื้นที่ป่าชายเลนของแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgธีรวรรณ บุญโทแสง

ประธานกรรมการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุรัตน์ บัวเลิศ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย วิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, นิเวศวิทยาทางน้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Environmental Toxicology, Environmental De-Toxicology, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Resources Conservatiion Ecology, Aquatic Ecosystem, Natural Resources System Management

Resume

Img

Researcher

ดร. อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, มลพิษสิ่งแวดล้อม

Resume