Search Result of "Leaf area index"

About 27 results
Img

งานวิจัย

การใช้ภาพถ่ายดิจิตอลประเมินดัชนีพื้นที่ใบของข้าว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Two separate periods of the LAI-VIs relationships using in situ measurements in a deciduous broadleaf forest

ผู้แต่ง:ImgDr.Supannika Koeysin, Assistant Professor, ImgNagai, S., ImgNasahara, K.N., ImgMuraoka, H., ImgSuzuki, R.,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ประสิทธิ์ มวลชีวภาพของอ้อยพันธุ์ K95-84

Img
Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

หัวเรื่อง:การใช้ภาพถ่ายดิจิตอลประเมินดัชนีพื้นที่ใบของข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:บริหารการจัดการด้านการตลาด, การจัดการสมัยใหม่

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้การสำรวจจากระยะไกลเพื่อประมาณค่าดัชนีพื้นที่ใบ และมวลชีวภาพของป่าที่อยู่เหนือพื้นดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

ผู้เขียน:Imgวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมพร ตันหัน

กรรมการวิชารอง:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนของไม้สัก ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgชนิตา ทองฝาก

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

Img

Researcher

นาย สกล ฉายศรี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง, ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน

Resume

Img

Researcher

ดร. เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:พืชไร่นา, การผลิตพืชและสรีรวิทยาการผลิตพืช ภูมิอากาศพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Plant Density and Nitrogen Fertilizer Rate on Growth, Nitrogen Use Efficiency and Grain Yield of Different Maize Hybrids under Rainfed Conditions in Southern Vietn

ผู้เขียน:ImgDinh Hong Giang, Imgดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Plant density (PD) and nitrogen (N) fertilizer are considered the most important crop management practices in improving maize grain yield. Two identical field experiments in Vietnam, in Ba Ria and Dong Nai provinces, were conducted in the wet season 2011 to study the effects of PD and the N fertilizer rate on two maize hybrids. The experiment was laid out in a split-split plot in a randomized complete block design with three replications. Two maize hybrids, NK7328 and LVN10, constituted the main plots and three PD values (57,000, 71,000, and 84,000 plants.ha-1) were the subplots. Five N rates (0, 60, 120, 180 and 240 kg.ha-1) were the sub subplots. The results revealed that NK7328 had a greater leaf area index (LAI) than LVN10 (4.32 versus 3.92 and 4.31 versus 4.11) at both Ba Ria and Dong Nai, respectively. NK7328 also had a greater grain yield than LVN10 at both locations (8.11 versus 7.15 and 8.04 versus 6.72 t.ha-1, respectively). This greater grain yield in these experiments was attributed to a greater number of kernels per ear (KNo) and a greater 1,000-kernel weight (KWt). NK7328 exhibited higher nitrogen use efficiency (NUE) than LVN10 (27.0 versus 21.4 and 29.3 versus 16.4, respectively). Increased PD from 57,000 to 84,000 plants.ha-1 and increased N application rate from 0 to 180 kg.ha-1 increased the anthesis-silking interval and LAI. The grain yield, KNo and KWt decreased with the increased PD and decreased N fertilizer rate. The NUE of the maize hybrid was significantly affected by the N fertilizer rate but there was no effect from PD. The NUE was not associated with the maize grain yield. The optimum PD and N rate were 71,000 plants.ha-1 and 120 kg.ha-1 to be applied for maize under rainfed conditions in southern Vietnam.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 1, Jan 15 - Feb 15, Page 1 - 12 |  PDF |  Page 

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความผันแปรตามฤดูกาลของดัชนีพื้นที่ผิวใบ ความเข้มแสงสัมพัทธ์และ Sapflow ของไม้สักในสวนป่าสักอายุ 19 ปี ที่ผ่านการตัดถางขยายระยะด้วยวิธีการต่างๆ ณ สวนป่าทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgคมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอิศรา วงศ์ข้าหลวง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูและการจัดการป่าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่โครงการหลวง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

12