Search Result of "Lawawirojwong, S."

About 6 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กตรอนโดยมุ่งเน้นอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิคส์และเทคโนโลยีพลาสมาแบบไฮบริค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นาโนเทคโนโลยี, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ปรากฏการณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง, วัสดุวิศวกรรม, เทคโนโลยีพลาสมาเย็น

Resume