Search Result of "Lates calcarifer"

About 112 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกจีโนมในปลากะพงขาว (Lates calcarifer) (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิลา สุขวัจน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ยีสต์ในอาหารปลากะพงขาว (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSRINOY CHUMKAM

แหล่งทุน:Hankkiji, Finland

Img

งานวิจัย

การเจริญเติบโต ต้นทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืดในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456