Search Result of "Large Deflection"

About 10 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของคานที่มีจุดรองรับเคลื่อนที่ได้อิสระตามแนวราบ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น (2021)

ผลงาน:การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของท่อลำเลียงของไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

นักวิจัย: Imgนพวิชญ์ นาควิโรจน์ Imgปภาวินท์ สมวงศ์ Imgศิรินภา วงค์จักร์ Imgดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง, กลศาสตร์การคำนวณของโครงสร้าง, วิศวกรรมโยธา

Resume