Search Result of "Land utilization"

About 20 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Spatial analysis for coastal zone change related to land utilization

ผู้แต่ง:ImgSiriluk Prukpitikul, ImgDr.Payattipol Narangajavana, Assistant Professor, ImgDr.Ruangrai Tokrisna, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgวนิดา สุขี

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนารดี คำยา

กรรมการวิชารอง:Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ที่ดินระบบวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร : กรณีศึกษาตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:Imgสราลี ธรรมปริยัติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ต่อความชุกชุมและการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเล ในลำคลองที่ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พืชอายุยาวในพื้นที่เกษตรกรรม บ้านโคกใหญ่ ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อศึกษาแนวโน้มการใช้ที่ดิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgเยาวเรศ จันทะคัต

ประธานกรรมการ:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Resources Conservatiion Ecology, Aquatic Ecosystem, Natural Resources System Management

Resume

Img

Researcher

ดร. เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรประมง

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Air Pollution, Air Quality Modelling, Urban meteorology

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ผู้เขียน:Imgสุทิน วุฒิบุตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนานโยบายและองค์กรในการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soil Bioengineering , GIS Developer

Resume