Search Result of "Lacquer tree"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ผลของสารเคมีต่อการไหลของน้ำยางและการสมานแผลของต้นรักในช่วงปลายฤดูฝน

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:ลักษณะนิเวศเขตกระจายพันธุ์และสถานภาพของประชากรต้นน้ำเกลี้ยงในประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ให้ยางรัก

Img

Researcher

นาย กุศล ตั้งใจพิทักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หวายและลักษณะของหวายในประเทศไทย , การขยายพันธุ์ไม้กฤษณาโดยวิธีตัดชำกิ่ง , ไม้อบเชย, สรีรวิทยาการสร้างเนื้อไม้ และคุณภาพเนื้อไม้ และเส้นใยไม้, การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตไม้โตเร็ว, Forest Biotechnology, Breeding, Wood Formation

Resume

Img

Researcher

นาย พฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพของพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume