Search Result of "Lacquer gum"

About 18 results
Img

งานวิจัย

ศักยภาพของพรรณไม้ให้ยางรักเพื่อการพัฒนาแหล่งยางรักดิบ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกุศล ตั้งใจพิทักษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ศักยภาพของพรรณไม้ให้ยางรักเพื่อการพัฒนาแหล่งยางรักดิบ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกุศล ตั้งใจพิทักษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศักยภาพของพรรณไม้ให้ยางรักเพื่อการพัฒนาแหล่งยางรักดิบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกุศล ตั้งใจพิทักษ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, Imgนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกุศล ตั้งใจพิทักษ์

Img
Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์และการเติบโตของพรรณไม้ให้ยางรัก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย กุศล ตั้งใจพิทักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย พฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพของพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หวายและลักษณะของหวายในประเทศไทย , การขยายพันธุ์ไม้กฤษณาโดยวิธีตัดชำกิ่ง , ไม้อบเชย, สรีรวิทยาการสร้างเนื้อไม้ และคุณภาพเนื้อไม้ และเส้นใยไม้, การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตไม้โตเร็ว, Forest Biotechnology, Breeding, Wood Formation

Resume

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume