Search Result of "LCA, Life Cycle Assessment"

About 21 results
Img

ที่มา:EU 7th Framework Programme (FP7)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:EU 7th Framework Programme (FP7)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:EU 7th Framework Programme (FP7)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:EU 7th Framework Programme (FP7)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:EU 7th Framework Programme (FP7)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:EU 7th Framework Programme (FP7)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:EU 7th Framework Programme (FP7)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:EU 7th Framework Programme (FP7)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:EU 7th Framework Programme (FP7)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:EU 7th Framework Programme (FP7)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:EU 7th Framework Programme (FP7)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:EU 7th Framework Programme (FP7)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม, เพศสภาพกับการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:แสงและการส่องสว่าง, การออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ, การออกแบบอาคารเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นวัตกรรมอาคาร, อาคารประหยัดพลังงาน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cleaner Technology, Eco Design, LCA, Life Cycle Assessment, Sustainable Development, Greenhouse Gas, Energy, Petroleum and Petrochemical

Resume

Img

Researcher

ดร. กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด และการจัดการเศรษฐศาสตร์ประมง, Fishery management , Socio-economics , Finance

Resume

12