Search Result of "Kwao Krue Khaw"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบการปลูกกวาวเครือขาวเพื่อผลิตต้นตอ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางภาณี (ซ้ำ) ทองพำนัก (เตมีศักดิ์)

แหล่งทุน:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Img
Img

งานวิจัย

โรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตกวาวเครือขาวผง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ, Imgนายยงยุทธ พลับจะโปะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สภาพของโรงเรือนอนุบาลต่อการขยายพันธุ์กวาวเครือขาวจากต้นตอที่ปลูกด้วยเมล็ดและจากป่า (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

แหล่งทุน:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Img

งานวิจัย

การศึกษาการปลูกกวาวเครือขาวพันธุ์ SAROI 1 ให้ได้ผลผลิตสูง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

แหล่งทุน:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่5

หัวเรื่อง:การผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากวาวเครือขาวเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากวาวเครือขาวเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลผลิตและปริมาณสารสำคัญของกวาวเครือขาวจากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:ผลผลิตและปริมาณสารสำคัญของกวาวเครือขาวจากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์

12