Search Result of "Kwanyuen Sripaoraya"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้โปรแกรมอโลฮาทำนายการกระจายตัวของสารคลอรีนเหลว เพื่อทำการประเมินผลกระทบของการฟุ้งกระจาย และสร้างแผนงานป้องกัน และบรรเทาความเสียหายจากอุบัติภัย จากการรั่วไหล

ผู้เขียน:Imgสุกิต หัทยาสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, ImgKwanyuen Sripaoraya

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)