Search Result of "Kusavadee Sangdee"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติการเป็นปฏิปักษ์และเหมืองจีโนมของเชื้อ Streptomyces spp. จากดินในการต่อต้านเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (2023)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.อภิเดช แสงดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.กุสาวดี แสงดี, Imgรศ.ดร.อภิเดช แสงดี, Imgรัตนา เพ็งเพราะ

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track))

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อ Bacillus spp. ในการควบคุมคุมการเจริญของเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici และการส่งเสริมการเจริญเติบโตในมะเขือเทศ (2023)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.อภิเดช แสงดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.กุสาวดี แสงดี, Imgรศ.ดร.อภิเดช แสงดี

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track))

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อ Streptomyces spp. ในการควบคุมการเจริญของเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici และการส่งเสริมการเจริญเติบโตในมะเขือเทศ (2022)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.อภิเดช แสงดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.กุสาวดี แสงดี, Imgรศ.ดร.อภิเดช แสงดี

แหล่งทุน:กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Plant pathology, Biological control, Plant biotechology

Resume

Img

Researcher

ดร. ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพพืช, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

Resume