Search Result of "Kunawis Suphawanich"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Brand Equity and Product Loyalty of Samsung mobile phone of Bangkok consumer

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาง ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การจัดการตราสินค้า, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Resume