Search Result of "Kumthorn Thirakhupt"

About 6 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

นิเวศวิทยาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในลำธารน้ำสานน้อย เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนที อำไพ, Imgนายวัทธิกร โสภณรัตน์

แหล่งทุน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. อรรถพล รุจิราวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

Resume

Img

Researcher

ดร. อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาสัตว์( Animal Ecology ), นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล( Molecular Ecology )

Resume