Search Result of "Kumar, P."

About 78 results
Img
Img

Researcher

นางสาว ชนาพร ตระกูลแจะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Microbial enzyme and fermentation, Bioplastics

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Tilapia lake virus: The story so far

ผู้แต่ง:ImgDr.Win Surachetpong, Associate Professor, ImgSri Rajiv Kumar Roy, ImgPamela Nicholson,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Mesoscale simulation of pull-out performance for corroded reinforcement with stirrup confinement in concrete by 3D RBSM

ผู้แต่ง:ImgKumar Avadh, ImgDr.Punyawut JIRADILOK, Lecturer, ImgJohn E. Bolander, ImgKohei Nagai ,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Influence of Plastic Roof on Fruit Quality and Yield of 'Beauty Seedless' Grape during Dry and Rainy Seasons

ผู้เขียน:ImgGanesh KUMAR SHRESTHA

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชูพงษ์ สุกุมลนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

BEST POSTER AWARD (2018)

ผลงาน:Enhanced poly(3hydroxybutyrate) (PHB) production by newly isolated Rhodococcus sp. BSRT11 using response surface methodology

นักวิจัย: Imgนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ ImgDr.Akihiko Kosugi ImgDr.Takamitsu Arai ImgProf.Dr.Kumar Sudesh Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

Doner:Universiti Sains Malaysia JSPS core to core program

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Recent Advances in Sorghum Improvement Research at ICRISAT)

ผู้เขียน:ImgBelum V.S. Reddy, ImgA. Ashok Kumar, ImgP. Sanjana Reddy

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) is one of the most important cereal crops widely grown for food, feed, fodder, forage and fuel in the semi-arid tropics of Asia, Africa, the Americas and Australia. In spite of rapid decreases in the area of sorghum in Asia, the production level has been maintained owing to the adoption of high yielding hybrids. Though impressive progress has been made in improving the sorghum cultivars for resistance to biotic and abiotic challenges, grain mold, shoot fly and terminal drought haunt sorghum growers across Asia. The International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) and national programs in India, China and Thailand are working on genetic enhancement of sorghum for high yield, grain mold and shortly resistance. In addition, the trait focus at ICRISAT includes post rainy season adaptation encompassing terminal drought tolerance, genetic enhancement for high Fe and Zn contents in grain and sweet stalk traits for ethanol and animal feed production. Genetic and cytoplasmic diversification of hybrid parents for key traits is critical for sustaining the productivity across different production systems. The grain and stover quality need special attention in sorghum improvement research to enhance the market value of sorghum. A brief description is provided of the progress made at ICRISAT in partnership with national programs in recent years in these areas of sorghum genetic enhancement.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 4, Jul 10 - Aug 10, Page 499 - 506 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume

Img

Researcher

ดร. สอนกิจจา บุญโปร่ง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Remote Sensing, Smart farming, Machine learning, Optimization, Land use / Land cover , Smart city, Data analysis/mining

Resume

Img

Researcher

ดร. นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานทดแทน

Resume

Img

Researcher

ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Influence of Plant Growth Regulators on Morphological, Floral and Yield Traits of Cucumber (Cucumis sativus L.))

ผู้เขียน:ImgMukesh Thappa, ImgSatesh Kumar, ImgRomisa Rafiq

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The possibility was examined of altering the plant frame and inducing femaleness at early stages in the development of cucumber for productivity enhancement and early development using various plant growth regulators at the Vegetable Experimental Farm, Division of Vegetable Science and Floriculture, S.K. University of Agricultural Sciences and Technology of Jammu, India during the springsummer season of 2009. Three plant growth regulators were sprayed onto plants at the two-, four- and six-leaf and full-bloom stage using the cucumber variety Cucumber Long Green. Two of the growth regulators, maleic hydrazide and ethephon, were each applied at two different concentrations of 100 and 200 ppm and the third, naphthalene acetic acid, was applied at 50 and 100 ppm, and some combined applications of growth regulators were also tested. The experiment comprised 15 treatments and was laid out in a randomized block design with three replications. The results revealed that the influence of the plant growth regulators was variable on the morphological traits of cucumber but the floral and yield traits were significantly affected by a combined application of 100 ppm maleic hydrazide and 100 ppm ethephon. This treatment induced early development, maximized the sex ratio with regard to yield and was comparatively helpful in reducing plant expansion. This treatment also produced the best economic results for the production of cucumber.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 2, Mar 11 - Apr 11, Page 177 - 188 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Genetic Analysis of some Important Seed Yield Related Traits in Kenaf (Hibiscus cannabinus L.))

ผู้เขียน:ImgMd. Golam Mostofa, ImgLutfur Rahman, ImgRanjit Kumar Ghosh

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Genetic analyses for the days to first flowering, the number of fruits per plant, the number of seeds per fruit and the 1,000 seed-weight were carried out using six-parents half diallel crosses in kenaf to determine the inheritance pattern and genetic behavior of these characters. Hayman’s analysis of variance and components of variations related to gene actions indicated the involvement of both additive and dominance effects for all the traits, but the value of additive (D) and dominance (H1) of (H1/D)? indicated predominant additive effects for the days to first flowering (0.91) and 1,000 seed-weight (0.81), while there were dominance effects for the number of fruits per plant (28.35) and the number of seeds per fruit (2.58). Variance and covariance graphs revealed a partial dominance for all the traits except the number of seeds per fruit which showed over-dominance. Parents Acc.5030, Acc.4197 and Acc.2922 possessed the most recessive genes, while parents Acc.4659 and Acc.2731 had maximum dominant alleles for all the studied traits. The value of heritability in the narrow sense (h2 ns) was comparatively high for the days to first flowering (0.59) and 1,000 seed-weight (0.56), but it was low for the number of seeds per fruit (0.09) and the number of fruits per plant (0.01). Therefore, the improvement of seed yield can be enhanced through pedigree selection considering the desired traits in the early or segregating generation based on appropriate parents in the breeding program.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 2, Mar 13 - Apr 13, Page 155 - 165 |  PDF |  Page 

1234